Tan quan nguyen - Nhà Nguyên

Quan nguyen tan Chiến tranh

Chiến tranh Nguyên Mông

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Chiến tranh Nguyên Mông

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Quan nguyen tan Nhà Nguyên

Nguyen Quoc Quan

Quan nguyen tan Nhà Nguyên

Chiến tranh Nguyên Mông

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Nhà Nguyên

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Nhà Nguyên

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Chiến tranh Nguyên Mông

Bản sao trong là Dai Ön Ulus, cũng được kết xuất là Ikh Yuan Üls hoặc Yekhe Yuan Ulus.

  • Từ năm 1236 đến 1242, quân Mông Cổ công chiếm thảo nguyên Khâm Sát, các công quốc Rus Kiev, và các quốc gia Trung Đông Âu nay thuộc Hungary, Romania, Ba Lan, , Séc, Slovakia, Nam Tư cũ, Bulgaria, và La Mã Thần thánh.

  • Khoảng gần 2 tháng sau khi rút về Thanh Hóa, Đại Việt phản công.

  • Tin nầy tới Trần triều , ai nấy đều động lòng thương tiếc.
2022 halfhaltfarm.com